Üyelik Koşulları

MFD ÜYELİK KOŞULLARI

Derneğin iki tür üyesi vardır:

I) Asıl Üye

II) Onur Üyesi

I. Asıl Üye

Derneğin asıl üyeleri; derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir.

Dernek başkanlığına Üyelik Başvuru Formu ile yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Üyeler ile yapılacak iletişimde; dernek kayıtlarında yer alan posta ve elektronik posta adreslerine yapılacak bildirimler geçerlidir. Dernekler Kanununun ilgili maddesiyle üyelikleri izne bağlı tutulanların bu izni başvurularına eklemeleri zorunludur. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üye, yönetim kurulunun olumlu kararını bildirmesinden sonra otuz gün içinde üye başvuru ödentisini yatırarak üyelik hakkı kazanır. Otuz gün içinde ödentisini yatırmayanın başvurusu düşer. Üyeler, dernek içinde ve çalışmalarda eşit haklara sahiptirler. Üyelere MFD Üye Kimlik Kartı verilir.

II. Onur Üyesi

Dünyanın ve ülkenin bilim, sanat, kültür yaşamına fotoğraf ve sinema eserleriyle yayınlarıyla ve çalışmalarıyla katkıda bulunmuş ve/veya MFD üyeliğinde yirmi yılını doldurmuş kişiler Onur Üyesi olabilir.

III. Onur Üyesi olmak için;

a) Onur üyeliği verilmesi; üye tam sayısının onda biri imzalı dilekçe ile Genel Kurul tarafından verilir.

b) Daha önce Onur Üyeliği olan kişilerin Onur Üyeliklerinin kaldırılması; üye tam sayısının onda biri imzalı dilekçe ile Genel Kurul tarafından kaldırılır.

c) Onur üyeliği verilen kişiye bu karar iki hafta içinde sayısal ortamda veya posta yoluyla duyurulur. Kişi bir ay içerisinde onur üyeliğini sayısal ortamda veya posta yoluyla kabul ettiğini bildirmezse onur üyeliği düşer.

d) Onur Üyeleri; zorunlu dernek organlarına aday olamazlar, genel kurulda oy kullanamazlar ve üye ödentisi vermek zorunlulukları yoktur.

e) Onur Üyeliği kaldırılan kişinin varsa Asıl Üyeliği’de son bulur.