Tüzük

Madde 1:

DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ

Derneğin adı “Mersin Fotoğraf Derneği” dir. Kısa adı “MFD” dir. Dernek merkezi Mersin’dedir. Derneğin web adresi : www.mfd.org.tr’dir. Derneğin şubesi yoktur.

Madde 2:

DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA KONULARI, BİÇİMLERİ VE FAALİYET ALANI

a) Derneğin Amacı

Fotoğrafın bilim, sanat ve eğitim yönleriyle gelişimini ve yaygınlaşmasını sağlamak, bireysel ve toplumsal iletişime ve gelişime katkıda bulunmak, fotoğraf alanında düşünen, çalışan ve üretenler arasında iletişimin, yakınlaşmanın ve dayanışmanın temelini oluşturmak.

b) Çalışma Konuları, Biçimleri ve Faaliyet Alanı

1. Fotoğrafla ilgili veya diğer kültür ve sanat konularında bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantı, konferans, seminer, kurs, gösteri, yarışma, sergi, sempozyum, ve bienal düzenler, yayın organı çıkarır.

2. Fotoğraf eğitimi ile ilgili kurslar düzenler, fotoğraf okulu kurar; atölyeler, sergiler, seminerler, yarışmalar düzenler; fotoğraf çekimi, projelendirilmesi, karanlık oda çalışmaları yapar, sayısal fotoğrafçılık teknolojisi konusundaki çalışmalar için olanaklar sağlar.

3. Fotoğraf düşünen, çalışan ve üretenlere çalışma ortamları sağlar, yapıtlarını değerlendirir.

4. Üyelerin sosyal etkinliklerde bulunabilmeleri için gerekli çalışmaları yapar ve üyeleri için geziler, yemekler, toplantılar, anma ve kutlama günleri gibi etkinlikler düzenler, kitaplıklar kurar.

5. Konusu ile ilgili alanlarda; kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel şirketler, ticari kurumlar, meslek kuruluşları, dernekler, federasyonlar, vakıflar, sendikalar vb. kurum ve kuruluşlara katkıda bulunur, çalışmalarını destekler, iş birliği ve ortak çalışmalar yapar, platformlar kurar ve / veya kurulmuş olanlara katılır, yarışmalar düzenler, birlikte projeler hazırlayıp gerçekleştirir.

6. Sinema sanatı, film üretimi, projeleri, kısa film tekniğine yönelik olarak üyelerin çalışmalarına ortam hazırlar ve yönlendirir. Film üretimi ve proje çalışmaları yapar, kurs, seminer, panel, sempozyum ve benzeri eğitim çalışmalarını düzenler, film gösterileri, kısa film festivali ve sinema günleri düzenler, söyleşiler, gösteriler yapar, yayınlar çıkarır, benzer alanda çalışan diğer kurum ve kurumlarla ortak projeler üretir ve etkinliklere katılır.

7. Derneğe gelir sağlayıcı profesyonel fotoğraf, sinema, belgesel çekimi ve baskı işleri yapar, bu amaçla stüdyo ve laboratuvar kurar ve / veya kiralar, gerekli ekipmanı satın alır, kiralar. Genel Kurul kararı ile bunlarla ilgili ticari kuruluşlar kurar, işletir.

8. Genel Kurul kararı ile gelir getirici iktisadi-ticari işletmeler açar, işletir, bunların kuruluşu için gerekli katkılarda bulunur.

9. Genel Kurul kararı ile Federasyon kurucusu olur, mevcut federasyonlara katılır, üye olur, veya ayrılır, üyesi olduğu federasyonun çalışmalarına katılır ve federasyon üyeliğinden doğan maddi ve manevi yükümlülükleri yerine getirir.

10. Avrupa Birliği ve diğer ulusal ve uluslararası benzer amaçlı dernek ve kuruluşlarla ortak etkinlikler düzenler, proje çalışmaları yapar, toplantılara ve sergilere katılır, destek alır ve üye olur.

Madde 3:

DERNEK ÜYELİĞİ – ÜYE OLMA – ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA KOŞULLARI

a) DERNEK ÜYELİĞİ-ÜYE OLMA

Derneğin iki tür üyesi vardır:

I) Asıl Üye

II) Onur Üyesi

I. Asıl Üye

Derneğin asıl üyeleri; derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir.

Dernek başkanlığına Üyelik Başvuru Formu ile yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Üyeler ile yapılacak iletişimde; dernek kayıtlarında yer alan posta ve elektronik posta adreslerine yapılacak bildirimler geçerlidir. Dernekler Kanununun ilgili maddesiyle üyelikleri izne bağlı tutulanların bu izni başvurularına eklemeleri zorunludur. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üye, yönetim kurulunun olumlu kararını bildirmesinden sonra otuz gün içinde üye başvuru ödentisini yatırarak üyelik hakkı kazanır. Otuz gün içinde ödentisini yatırmayanın başvurusu düşer. Üyeler, dernek içinde ve çalışmalarda eşit haklara sahiptirler. Üyelere MFD Üye Kimlik Kartı verilir.

II. Onur Üyesi

Dünyanın ve ülkenin bilim, sanat, kültür yaşamına fotoğraf ve sinema eserleriyle yayınlarıyla ve çalışmalarıyla katkıda bulunmuş ve/veya MFD üyeliğinde yirmi yılını doldurmuş kişiler Onur Üyesi olabilir.

III. Onur Üyesi olmak için;

a) Onur üyeliği verilmesi; üye tam sayısının onda biri imzalı dilekçe ile Genel Kurul tarafından verilir.

b) Daha önce Onur Üyeliği olan kişilerin Onur Üyeliklerinin kaldırılması; üye tam sayısının onda biri imzalı dilekçe ile Genel Kurul tarafından kaldırılır.

c) Onur üyeliği verilen kişiye bu karar iki hafta içinde sayısal ortamda veya posta yoluyla duyurulur. Kişi bir ay içerisinde onur üyeliğini sayısal ortamda veya posta yoluyla kabul ettiğini bildirmezse onur üyeliği düşer.

d) Onur Üyeleri; zorunlu dernek organlarına aday olamazlar, genel kurulda oy kullanamazlar ve üye ödentisi vermek zorunlulukları yoktur.

e) Onur Üyeliği kaldırılan kişinin varsa Asıl Üyeliği’de son bulur.

b) ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA KOŞULLARI

I. Üyelikten Çıkma

a) Her üye yazılı bir dilekçe ile istediği zaman üyelikten ayrılabilir,

b) İstifa dilekçesi veren üye otuz gün içinde kendi üzerinde olan derneğe ait her türlü evrak, doküman, yayın, kitap, fotoğraf, alet, cihaz ve parayı teslim eder,

c) Bu teslimat otuz gün içinde yapılmazsa yapılması yönetim kurulu tarafından bir yazı ile istenir,

d) Üye, dernekten çıkma ( istifa ) dilekçesinin tarihine kadar ve geçmiş dönemlerden kalan aidat borçlarını otuz gün içinde ödemek zorundadır.

II. Üyelikten Çıkarılma

a) Derneğe üye olma şartını kaybetmiş olmak veya üyenin dernek tüzüğünün ASIL ÜYE kısmındaki hususlardan bir veya birkaçına haiz olmadığının sonradan anlaşılması,

b) Dernek tüzüğünün hükümlerine uyulmaması ve aykırı hareket edilmesi,

c) Dernek mallarına ve/veya yayınlarına bilerek, isteyerek zarar vermek,

d) 3 yazılı uyarı cezası alan üye üyelikten çıkarılır,

e) Üyelik aidatını 12 (oniki) ay ödemeyenler hiçbir tebligat ve bildirime gerek olmadan Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkartılır, bu kişiler Genel Kurulda oy kullanamazlar ve Hazirun listesinde yer alamazlar.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde kişi Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar; üye kayıt defterinden kayıtları silinir, dernek mal varlığından hak iddia edemezler, çıkarılma tarihine kadar olan aidat borçlarını ödemek zorundadırlar.

Dernek’ten çıkarılan ve ilk genel kurulda itiraz hakkını kullanmayan kişiler yeniden üyelik için başvurularını Genel Kurullarda yaparlar.

III. Uyarı Gerektiren Haller

a) Dernek çıkar ve menfaatlerine aykırı hareket etmek veya eden kişi ve kişilerle ortak hareket etmek,

b) Dernek amaçlarını saptırmak ve siyasi bir düşüncenin emellerine hizmet ettirme amacı gütmek,

c) Dernek aleyhine karalayıcı, küçültücü sözlü ve/veya yazılı beyanda bulunmak veya bu yönde eylemi görülen kişilerle ortak hareket etmek,

d) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

e) Derneğin içindeki ve dışarıdaki dernek faaliyetlerinde üyelerin huzurunu bozacak şekilde söz ve davranışlarda bulunanlar uyarılırlar.

f) Üyesi olduğumuz ulusal veya uluslararası federasyonlar veya fotoğrafla ilgili kurumlarca verilen uyarı veya yasaklama kararlarına paralel uyarı cezası verilebilir.

Uyarı cezaları; Danışma Kurulu yazılı önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Uyarı Cezasına itiraz; itiraz dilekçesi Danışma Kuruluna sunulur, Danışma Kurulu başvuruyu Yönetim Kuruluna üst yazı ile gönderir ve Yönetim Kurulu tarafından son karar verilir.

IV. Üyelikten Çıkarma Organları

Dernek üyeliğinden çıkarılmaya Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim Kurulu konuyu görüşerek karara bağlar. Bu karar yedi gün içinde ilgili üyeye bildirilir.

V. Çıkarılmaya İtiraz Hakkı

Üye, çıkarılma kararından sonraki ilk olağan Genel kurul toplantısında çıkarılmaya yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz etmesi halinde üye dilekçesini yönetim kuruluna sunar ve yönetim kuruluda vaki itirazı yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantı gündemine alır. Aksi durumda üye itiraz dilekçesini Genel kurulda divan başkanlığına sunar. Genel Kurulca üyelikten çıkarılma kararına itirazın kabulü halinde üyelik yönetim Kurulunca işleme alınır ancak üye geçmiş dönemlere ilişkin üyelik aidat borçlarını on beş gün içinde ödemediği takdirde üyeliği düşer.

Madde 4:

DERNEK ORGANLARI

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d) Danışma Kurulu

a) Genel Kurulun Oluşumu, Görev ve Yetkileri, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü ve Şekilleri;

I. Genel Kurulun Oluşumu ve Toplanma Zamanı;

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel Kurul;

1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2- Yönetim veya Denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üye tam sayısının beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Olağan genel kurul, 2 (iki) yılda bir Ocak ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

II. Çağrı Usulü;

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağırılır . Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci paragrafta belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

III. Toplantı Usulü;

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman

seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onur üyeleri genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

IV. Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri;

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Sadece, tüzük değişikliği kararları toplantıya katılan üyelerin 2/3 ve derneğin feshi kararı ise toplantıya katılan üyelerin 3/4 çoğunluğuyla alınabilir.

6 ay ve daha fazla üye aidat borcu olanlar Genel Kurul’da oy kullanamazlar ve Hazirun listesinde yer alamazlar.

V. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri;

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1. Dernek organlarının seçilmesi,

2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3. Üye giriş ödentisi ve aidat miktarlarının belirlenmesi,

4. Dernek üyeliğinden istifa edip yeniden üyelik başvurusu kabul edilmeyen yada herhangi bir nedenle dernek ile ilişkisi kesilmiş olan kişilerin üyelik başvuruları ile üyelik ilişkisinin kesilmesine itirazların görüşülmesi ve oylanarak karara bağlanması,

5. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

6. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için yönetim kuruluna borçlanma yetkisi verilmesi,

9. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

10. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

11. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

12. Derneğin vakıf kurması,

13. Derneğin fesih edilmesi,

14. Onur Üyeliği ile ilgili verilen önergelerin görüşülüp karara bağlanması,

15. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesini yapabilir.

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

b) Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri;

I. Yönetim Kurulunun Oluşumu;

Yönetim Kurulu 7 (yedi) asil ve 5 (beş) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yerine yedek liste birinci sıradaki üyeden başlanarak görevlendirme yapılır.

II. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri;

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

6. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

7. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

8. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,,

9. Üye aidat ödemelerinin kontrolünü ve takibini yapmak,

10. Eğitim, Yarışma ve gereken diğer komisyonları kurmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

11. Danışma Kurulundan gelen Uyarı cezası ile ilgili öneri ve itirazları karara bağlamak,

12. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13. Genel Kurullarda alınan kararları uygulamak,

14. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

15. Yönetim kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve karar alır.

16. Yönetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

III. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Ve Sorumlulukları

Dernek Başkanı, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Sayman’ın Görev ve Sorumlulukları;

A-) Dernek Başkanı’nın Görev ve Sorumlulukları

a) Dernek Başkanı, derneği, dernek içinde ve dışında kişi, kurum veya kuruluşlara karşı temsil eder.

b) Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

c) Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen yönetim kurulu ve dernek üyelerinin görevlerini yerine getirmelerini denetler, yardımcı olur.

d) Yönetim Kurulu ve dernek içindeki koordinasyonu sağlar ve çalışmaları denetler.

e) Başkan yardımcıları, sayman ve yazmanla birlikte dernek için yürütme çalışmaları yapar ve denetler.

f) Başkan, dernek işleyişinden ve çalışmalarından en üst düzeyde sorumludur.

B-) Dernek Başkan Yardımcısının Görev ve Sorumlulukları

a) Başkan olmadığı zaman yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder, çalışmaları yürütür, derneği temsil eder.

b) Kişi, kurum ve kuruluşlara, dernek üyelerine karşı başkandan sonra ikinci derecede yetkili ve sorumludur.

c) Derneğin kendi sorumluluğunda bulunan birimlerini ve çalışmaları denetler, yürütür.

d) Derneğin demirbaş, alet ve cihazlarının muhafazasından ve kontrolünden sorumludur.

C-) Dernek Sekreterinin Görev ve Sorumlulukları

a) Dernek yazmanı, yönetim kurulu karar defteri, üye kayıt defteri, , gelen giden evrak defterleri, yönetim kurulu gündem ve toplantı defterinin düzenli olarak tutulmasından, kayıtların günü gününe işlenmesinden, gelen yazılara verilecek yanıtların zamanında verilmesinden, gelen ve giden evrakın dosyalanmasından,

b) Geçmiş dönemlere ilişkin evrakın, yasaların öngördüğü sürece saklanmasından,

c) Halen kullanılmakta olan defter, belge ve kayıtların muhafazasından sorumludur.

d) Yukarıda belirtilen görevleri kendisi veya görevli kişilerle beraber gerçekleştirir.

e) Dernekle ilgili her türlü yasal ve idari işleri yürütür. Yönetim Kurulunun gündemini düzenler ve toplantıya sunar. Yönetim Kurulunun kararlarını uygular.

D-) Dernek Saymanının Görev ve Sorumlulukları

a) Seçildiği dönemin tahmini gelir-gider bütçesini, gelir – gider dengesini oluşturmak için dönem içinde düzenlemelerde bulunur, öneriler hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.

b) Yapılacak her türlü harcamanın belgeye dayandırılmasını sağlar.

c) Derneğin demirbaş, alet ve cihazların muhafazası ve kontrolünü sağlar.

d) Gelirlerin makbuz karşılığında alınmasını ve kaydının yapılmasını sağlar.

e) Gelir ve gider belgelerinin ayrı ayrı numaralandırılıp dosyalanmasını sağlar.

f) Dernek harcamalarının rayiç bedel üzerinden yapılıp yapılmadığını denetler, gerektiğinde alımlara ve harcamalara müdahale eder.

g) Dernek gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçeye uygun olarak yapılmasının sağlanması, muhasebe kayıtlarının düzenli olarak tutulması, kişilere ve çalışanlara yapılacak ödemeler ile vergi, sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar.

h) İşletme hesabı defteri, alındı belgesi kayıt defterinin tutulmasından sorumludur.

i) Genel Kurula sunulacak gelir-gider raporunu hazırlar.

j) Dernek hesaplarını iç ve dış denetimlere hazır tutar.

k) Dernek Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktar dışında kasada nakit bulundurmaz.

l) Yukarıda belirtilen çalışmalardan yönetim kuruluna ve genel kurula karşı sorumludur.

c) Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri;

I. Denetleme Kurulunun Oluşumu;

Denetleme Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olarak ve Yönetim Kurulu listesinden ayrı bir liste şeklinde genel kurulca seçilir.

Denetleme kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yerine yedek liste birinci sıradaki üyeden başlanarak görevlendirme yapılır.

II. Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri;

Denetleme Kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap, kayıtlar ve demirbaş kayıtlarının mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar .

Denetleme kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

d) Danışma Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri;

I. Danışma Kurulunun Oluşumu;

Danışma Kurulu 3 asil ve 3 yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Danışma kurulu aday listeleri yönetim kurulu listelerinden ayrı olarak oylanır. Kurul, seçimden sonra yedi gün içerisinde toplanarak kendi aralarında bir başkan seçerler. Danışma kuruluna aday olabilmek için; en az 5 (beş) yılını doldurmuş dernekte kayıtlı üye olunması gerekmektedir.

Danışma kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yerine yedek liste birinci sıradaki üyeden başlanarak görevlendirme yapılır. Danışma kurulu kararlarını salt çoğunlukla alır.

II. Danışma Kurulunun Görev ve Yetkileri;

1. Yönetim kurulunca kendilerine bildirilen konular hakkında en geç on beş gün içinde (zorunlu haller dışında) karar verir ve yazılı olarak yönetim kuruluna sunar,

2. Tüzükte geçen dernek amaçlarına uymayan, üyelik görevlerini yerine getirmeyen, derneğin onur ve itibarını zedeleyici şekilde hareket eden üyelerin üyelikten çıkarılması ile ilgili yönetim kuruluna öneri sunar,

3. Üyelere verilecek uyarı cezaları ve uyarı cezasına yapılan itiraz başvuruları ile ilgili Yönetim Kuruluna öneri sunar,

4. 3 ayda bir yönetim kurulu ile toplantı yapar,

5. Danışma kurulu tarafından alınan kararlar karar defterine yazılarak kurul üyeleri tarafından imzalanır.

Madde 5:

DERNEK GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1. Üye giriş bedeli ve aidat ödemeleri. Üye giriş ve aidat bedellerini arttırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2. Gerçek veya tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış, yardım ve vasiyetler,

3. Dernek tarafından düzenlenen her türlü yayın piyango satışları ile toplantı, temsil, festival, gösteri, yemek, eğlence, sergi, müzayede, konferans, seminer, sempozyum, eğitim çalışmaları ile gezi ve benzeri organizasyonlardan elde edilen gelirler,

4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5. Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler,

7. Tüzüğün 2. Maddesinde sayılan etkinliklerden elde edilen gelirler,

8. Dernekler kanunu ve ilgili diğer mevzuatın yasaklamadığı diğer gelirler,

Madde 6:

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 7:

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurulun yetkisi ve Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Borçlanma miktarı, Genel Kurul tarafından belirlenen miktardan fazla olamaz.

Genel Kurulda borçlanma kararı alınabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz. İkinci toplantıda borçlanma kararı için gerekli olan karar toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır. Genel kurulda borçlanma kararı oylaması açık olarak yapılır.

Madde 8:

DERNEK TÜZÜĞÜNÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz. İkinci toplantıda tüzük değişikliği için gerekli olan karar toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 9:

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

a) Derneğin Feshi;

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz.Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 3/4’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin feshi halinde, derneğin malları Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’na kalacaktır.

b) Tasfiye İşlemleri;

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Mersin Fotoğraf Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alında belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, tüzükte belirlenen yere devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasının ardından tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içine bir yazı ile mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 10:

DERNEĞİN KURUCULARI;

Dernek kurucularının Adı-soyadı, Mesleği, Doğum Yeri ve Yılı, Uyruğu sırasıyla, aşağıda belirtilmiştir.

1) Y. Ateş DÖĞÜCÜ Fotoğrafçı Nizip 1954 T.C.

2) R. Fevzi ERYILMAZ Mermerci İstanbul 1947 T.C.

3) Muzaffer TUNCA Eğitimci Polatlı 1950 T.C.

4) Bülent AKBAŞ Nakliyeci İskenderun 1946 T.C.

5) Mesut GÖRMEK İşletmeci Ulukışla 1953 T.C.

6) Selami TÜRK Teknik Ressam Göksun 1964 T.C.

7) İhsan CAFRİ Fotoğrafçı Kayseri 1936 T.C.

Madde 11:

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 11 (onbir) maddeden ibarettir.